Sadaqah
Sadaqah-Jaariyah
Early Childhood Development Centre
743 days passed
       
R341,358.00
Raised
R0.00
Disbursed
R500,000.00
TARGET
Read more Donate
sanzaf
Sadaqah-Jaariyah
Mirphukas Toilets
       
R270.00
Raised
R0.00
Disbursed
R10,000.00
TARGET
Donation
#BoysForAction #GirlUpJoburg
45 days remaining
       
R8,179.00
Raised
R0.00
Disbursed
R25,000.00
TARGET
Read more Donate
salaam-foundation
Zakah
Sadaqah
Mohammad Qaaid Parker
Closed
       
R20,300.00
Raised
R0.00
Disbursed
R350,000.00
TARGET
Read more
sab-t-foundation
Sadaqah-Jaariyah
Lillah
Build with a Purpose
761 days passed
       
R1,100.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,000,000.00
TARGET
Zakah
Lillah
Fees for orphanage and poor student
369 days passed
       
R1,130.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,622,400.00
TARGET
Read more Donate
malqwc
Donation
Lillah
Radio Islam Dawah
84 days remaining
       
R7,250.00
Raised
R0.00
Disbursed
R500,000.00
TARGET
Read more Donate
radioislam
Lillah
Zakah
Imam Muhammad Patrick Kgotso KZN
280 days remaining
       
R14,300.00
Raised
R0.00
Disbursed
R180,000.00
TARGET
Sadaqah
Lillah
Winter Warmth
332 days passed
       
R100.00
Raised
R0.00
Disbursed
R200,000.00
TARGET
Lillah
Zakah
Imam Molefi Habeel Isa Makana LES
280 days remaining
       
R3,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R180,000.00
TARGET
Sadaqah
Lillah
Ladysmith - Reusable Fabric Face Mask Project
407 days passed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R250,000.00
TARGET
Lillah
Zakah
Imam Mogamat Refaat Carolus WC
280 days remaining
       
R14,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R180,000.00
TARGET
Zakah
Waqf
School Expansion
361 days passed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R2,400,000.00
TARGET
Lillah
Zakah
Ramadaan
Closed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,000,000.00
TARGET
Read more
khidmat
Lillah
Zakah
Imam Ibrahim Mbwana MAL
280 days remaining
       
R3,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R180,000.00
TARGET
Lillah
Zakah
Imam Asadullah Jabir Phiri WC
280 days remaining
       
R14,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R180,000.00
TARGET
Lillah
Zakah
Imam Thabiso Osman Ralepoma LES
280 days remaining
       
R3,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R180,000.00
TARGET
Lillah
Sadaqah
HIV Testing Services
Closed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R250,000.00
TARGET
Read more
map
Sadaqah-Jaariyah
Waterwells in Africa
463 days passed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R600,000.00
TARGET
Lillah
Zakah
IMASA THERAPY PROJECT
781 days passed
       
R32,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,000,000.00
TARGET