Lillah
Zakah
Imam Thabang Jibrael Ramashamole LES
519 days remaining
       
R3,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R180,000.00
TARGET
Sadaqah
Khawla's Journey by Saarah
49 days passed
       
R700.00
Raised
R0.00
Disbursed
R2,000.00
TARGET
Read more Donate
community
Sadaqah
Hope and Beauty by Safiyya
49 days passed
       
R350.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,000.00
TARGET
Read more Donate
community
Lillah
Sadaqah-Jaariyah
Al-Noor Islamic Centre
481 days passed
       
R25.00
Raised
R0.00
Disbursed
R900,000.00
TARGET
Lillah
Zakah
Imam Mojalefa Hassan Makhutla LES
519 days remaining
       
R3,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R180,000.00
TARGET
Sadaqah
Shadows of Gold by Zaheerah
49 days passed
       
R1,200.00
Raised
R0.00
Disbursed
R3,000.00
TARGET
Read more Donate
community
Sadaqah-Jaariyah
Lillah
Muslim Integrated Development Plan for SA
522 days passed
       
R1,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R500,000.00
TARGET
Read more Donate
huda-sa
Sadaqah
Fruition by Sanabelle
49 days passed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,000.00
TARGET
Read more Donate
community
Sadaqah
Lillah
Ladysmith - Reusable Fabric Face Mask Project
168 days passed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R250,000.00
TARGET
Sadaqah
DUA BY REHANA
49 days passed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,000.00
TARGET
Read more Donate
community
Sadaqah-Jaariyah
Lillah
Imaani Family Village
522 days passed
       
R305,500.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,200,000.00
TARGET
Read more Donate
huda-sa
Sadaqah
Masjidun Nabawi by Maleeha
49 days passed
       
R310.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,000.00
TARGET
Read more Donate
community
Zakah
Provide Tertiary Education for 1029 Students
498 days passed
       
R5,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R5,000,000.00
TARGET
Read more Donate
sanzaf
Zakah
Lillah
Reuvens Senior Home
1297 days passed
       
R8,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R100,000.00
TARGET
Sadaqah
Calligraphy by Nafeesa
49 days passed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,000.00
TARGET
Read more Donate
community
Sadaqah-Jaariyah
Mirphukas Handpumps
       
R270.00
Raised
R0.00
Disbursed
R10,000.00
TARGET
Sadaqah
Sunset at Lions Head by Galiema
49 days passed
       
R945.00
Raised
R0.00
Disbursed
R2,000.00
TARGET
Read more Donate
community
Sadaqah
Finding Florals by Khairun-Nisaa
49 days passed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,000.00
TARGET
Read more Donate
community
Sadaqah
Garden Wall by Fatima
23 days passed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,000.00
TARGET
Read more Donate
community
Sadaqah
Diaper Drive
162 days remaining
       
R200.00
Raised
R100.00
Disbursed
R10,000.00
TARGET